MILJÖPOLICY

I vårt miljöarbete skall vi ta vara på resurser. Därför skall vårt arbete i slutändan vid byggnation eller renovering leda till något som människor mår bra av att vistas i. Framför allt har vi ett gemensamt ansvar för att minska vår miljöpåverkan och att lagar, föreskrifter samt övriga krav som ställs på oss efterlevs.

Optimerar man sin resursförbrukning genom att producera byggnader och slutföra tjänster med så lite restmaterial som möjligt, så kan man förbättra allt med hänsyn till människor, djur & miljö.
Att hålla hög kompetens inom miljöområdet med löpande utbildning och kunskapssträvan.
Just därför arbetar vi aktivt med ständiga förbättringar inom alla områden i företaget.

Vi skall alltid bygga med ambitionen att det vi skapar skall bli bättre.

KVALITETSPOLICY

Himle bygg AB skall i samverkan och på ett så effektivt sätt utföra entreprenader med rätt kvalitet.

Därför är nöjda kunder högst upp på listan och för det så behöver man leverera kvalitet både i tjänst, utförande och slutprodukt.
Så våra projekt utförs i dialog med kunder, leverantörer och underentreprenörer med ansvaret för att uppfylla krav och kvalitet.
Detta gör våra medarbetare till engagerade och delaktiga som en betydande del i företaget.

Fortlöpande utvecklar vi företaget för att kunna leverera tjänster och byggarbeten med det bästa resultatet.

ARBETSMILJÖPOLICY

Våra arbetsplatser skall vara trygga och säkra genom att vi löpande förebygger ohälsa och skador.

Därför skall det ingå som en naturlig del i företagets totala verksamhet. Dessutom kommer det behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna. I vår bransch så har man ett ansvar att följa arbetsmiljölagar, föreskrifter och övriga krav så det är viktigt att hålla hög kompetens inom arbetsmiljöområdet.

Våra arbetare skall alltid medverka vid utformningen av sin arbetssituation och få garanterad variation i sitt arbete. Himle Bygg AB har både kompetens och resurser för att lösa arbetsuppgifter på ett, ur arbetsmiljöhänseende, riktigt sätt.

KVALITET & MILJÖ

Himle Bygg AB arbetar i sin verksamhet för ett långsiktigt kvalitets- & miljöarbete. Framför allt är det viktigt att alla inblandade föredrar produkter med minsta möjliga miljö- och hälsopåverkan. Dessutom utan att varken kvalitet eller hållbarhet påverkas. Därför går hos oss alltid god kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan hand i hand.